משלוחים מהיום להיום
להזמנות מהארץ 6561* מחו״ל 972-72-2569133+
מרכז הזמנות ארצי 6561*
מרכז הזמנות חו״ל 72-2569133 (972+)
תיאום משלוח

האם התכוונתם לשנות את פרטי המשלוח?

בלחיצה על כפתור ההמשך, המוצרים שבחרתם ימחקו מהסל-
ותוכלו להוסיף את המוצרים הזמינים לכם!

לאן להגיע?
מתי להגיע?
העגלה שלי

העגלה שלך ריקה.

תקנון אתר VaZa.co.il

 1. התנאים המפורטים להלן מהווים תנאי שימוש מחייבים לשימוש באתר הבית של "vaza.co.il" ובשירותים המסופקים באתר. הגלישה באתר והגישה אל המוצרים, הינה בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה, וכן בכפוף למדיניות הפרטיות הניתנת לצפייה באתר.
 2. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר כהגדרתו להלן ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין מנהל האתר כהגדרתו להלן. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
 3. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.
 4. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
 5. כללי
 6. אתר הבית של "vaza.co.il" מופעל על ידי ואזה בע"מ, ח.פ. 514709021 (להלן: "מנהל האתר")
 7. ונמצא במתחם (domain) שזיהויו ברשת האינטרנט (www) הינו "vaza.co.il" (להלן: "האתר").
 8. האתר נועד לאפשר ללקוחות לקבל מידע, לסקור, לבחון ולרכוש מוצרים ומנויים שונים, המשתנים מעת לעת,
 9. כגון פרחים, משקאות יין ושוקולדים (להלן: "המוצר"), בצורה קלה ונוחה.
 10. האתר מופעל על ידי מנהל האתר.
 11. משתמש זכאי לעשות שימוש באתר בהתקיים כל התנאים הבאים יחד:
 12. המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות;
 13. למשתמש מלאו 18 שנים;
 14. המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה;
 15. המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי תקף, שהונפק בישראל
 16. ע"י אחת מחברות האשראי או המכובד בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי;
 17. המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט;
 18. המשתמש הסכים לתנאי תקנון זה ולמדיניות הפרטיות של מנהל האתר.
 19. מנהל האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן תקנון זה, מעת לעת,
 20. לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש,
 21. ללא צורך בהודעה מוקדמת או קבלת הסכמת המשתמש באתר,
 22. באחריות המשתמש לקרוא את התנאים בכל כניסה לאתר ולמשתמש באתר לא תהיה טענה בעניין.
 23. על אף האמור, מנהל האתר יפעל ככל האפשר לעדכן את משתמשיו, באמצעות פרסום באתר, על שינויים שיחולו בתנאי שימוש אלה.
 24. מנהל האתר רשאי לסגור את האתר לעדכונים ושדרוגים, ולשנות,
 25. מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של המוצרים והתכנים הניתנים בו,
 26. ולהפסיק הפצתו של כל מידע, שיטת העברת מידע, מהירויות העברת המידע או כל מאפיין אותות ו/או מאפיין שידור אחרים
 27. וזאת ללא צורך בהודעה מראש למשתמש.
 28. כל שינוי בתנאי השימוש יחול מרגע פרסומו על כל משתמשי האתר,
 29. וכל שימוש באתר על ידי משתמש לאחר ביצוע השינויים האמורים ייחשב הסכמה וקבלה של השינויים האמורים על ידי המשתמש.
 30. לקוח הנרשם כמשתמש מאשר ברישומו את תנאי התקנון ויהי זכאי ליהנות משירותי האתר המלאים.
 31. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא.
 32. השימוש בחלקים מסוימים של האתר מותנה בתשלום והזנת פרטים שונים בהתאם למפורט בתנאי השימוש להלן.
 33. תנאי השימוש באתר
 34. זכות השימוש באתר הינה אישית למשתמש ולא ניתנת להעברה לכל צד ג'.
 35. המוצרים המוצעים באתר מיועדים לשימוש הפרטי והאישי של הלקוחות
 36. ולא למטרות מסחריות ו/או סיטונאות, אינם ניתנים למכירה לכל צד שלישי שהוא ואינם ניתנים למכירה לכל צד שלישי שהוא בהנחה.
 37. מנהל האתר רשאי למנוע מלקוח כלשהו את השתתפות והשימוש באתר, באופן זמני או לצמיתות, על פי שיקול דעתו הסביר, בכפוף לכל דין,
 38. לרבות אם יהא סבור כי הלקוח עלול לסחור בהם, וזאת ללא צורך לנמק החלטתו או להודיע ללקוח על כך מראש.
 39. מנהל האתר אף שומר לעצמו את הזכות, על פי שיקול דעתו הסביר ובכפוף לכל דין, לבטל את רכישתו של הלקוח בנסיבות אלו.
 40. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מנהל האתר יהא רשאי להפסיק בכל עת,
 41. מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על פי שיקול דעתו הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה,
 42. ללא צורך במתן התראה מוקדמת, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:
 43. אם לדעת מנהל האתר הלקוח מסר במתכוון פרטים שגויים;
 44. בנסיבות בהן הלקוח עשה או עושה שימוש האסור לפי תקנון
 45. זה ו/או שימוש העלול לגרום להפרעה למנהל האתר ו/או בתי העסק ו/או ללקוחות ו/או
 46. באופן המהווה עוולה אזרחית ו/או עבירה פלילית ו/או באופן המעורר חשד סביר ו/או
 47. הלקוח פועל באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים הקבועים בתנאי השימוש ו/או בתקנון;
 48. אם לדעת מנהל האתר הלקוח ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע במנהל האתר או בצדדים שלישיים כלשהם;
 49. אם לדעת מנהל האתר הלקוח עשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
 50. אם הלקוח הפר איזו מהוראות תקנון זה;
 51. אם כרטיס האשראי שברשות הלקוח נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
 52. אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת המוצרים, כאמור לעיל, כדי לגרוע מחובתו של הלקוח לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי שימוש אלה.
 53. כל שימוש של הלקוח באתר, לרבות במוצרים ובתכנים שבאתר,
 54. בניגוד להוראות מנהל האתר ו/או בניגוד לתנאי שימוש אלה ו/או בניגוד להוראות כל דין,
 55. יזכה את מנהל האתר ו/או צדדים שלישיים בעלי זכויות במוצרים ו/או בתכנים לפי העניין,
 56. בנקיטת אחד או יותר מן הסעדים הקבועים בתקנון זה כלפי הלקוח, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר
 57. העומד לזכות מנהל האתר ו/או צדדים שלישים בעלי זכויות במוצרים ו/או בתכנים על פי כל דין.
 58. אופן רכישת מוצרים
 59. בעת ביצוע רכישה באתר יידרשו הלקוחות למסור את אחד או יותר מהפרטים המזהים אודות עצמם
 60. (כתובת דואר אלקטרוני, סיסמא, שם פרטי, שם משפחה, כתובת, יישוב, טלפון, תעודת זהות ופרטי כרטיס אשראי)
 61. (להלן: "הפרטים האישיים") (להלן: "ביצוע הפעולה").
 62. מנהל האתר יהיה רשאי לבטל את ההזמנה אם הזמנה תבוצע ללא הפרטים האישיים.
 63. למען הסר ספק יובהר כי אינך חייב למסור את הפרטים בטופס הרישום ומסירתם תלויה ברצונך בלבד.
 64. עם זאת, ככל שלא מסרת את כל הפרטים המבוקשים לצורך ביצוע הפעולה לא תוכל להשתתף ברכישת המוצר.
 65. מנהל האתר רשאי לבטל את ההזמנה, בין השאר,
 66. אם אותו לקוח הגיש פרטים כוזבים ו/או חלקיים ו/או באם יתברר שחלה טעות אנוש ו/או טעות טכנית בהצגת פרטי המוצר, מחירו, תנאי התשלום וכדומה.
 67. במקרה שכזה תישלח לנרשמים הודעה מתאימה לכתובת הדואר האלקטרוני (כתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתמש בעת רישומו לאתר).
 68. מנהל האתר לא יישא באחריות לקבלת הודעת הביטול בכתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש,
 69. במקרה שכתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתמש בעת רישומו האלקטרוני שגויה או במקרה של תקלה טכנית או בעיה אחרת.
 70. לצורך ביצוע רכישה של מוצרים באתר יש להקליד כתובת דואר אלקטרוני, סיסמא ולאשר את קריאת התקנון והסכמה לו.
 71. המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ, ככל שהדבר מחויב על-פי הדין, אלא אם צוין אחרת במפורש.
 72. המחירים המוצגים באתר אינם כוללים דמי משלוח, אשר יתווספו למחיר המוצרים במהלך רכישתם.
 73. קניה שאושרה מהווה קניה המחייבת בתשלום מלוא הסכום שהוצע בגינה על ידי המציע.
 74. חיוב הלקוח יתבצע על ידי מנהל האתר וזאת באמצעות כרטיס האשראי/ אמצעי התשלום שאת פרטיו מסר הלקוח.
 75. בעת ביצוע רכישה באתר, הפרטים האישיים של הלקוח יועברו למערכת עיבוד הנתונים של מנהל האתר (להלן: "המערכת")
 76. באמצעות ערוץ מוצפן תקני (SSL). רישומי המערכת יהוו ראיה לכאורה לאמור בהם.
 77. מיד לאחר ביצוע הפעולה יבצע מנהל האתר בדיקה של פרטי כרטיס האשראי
 78. ועם אישור הפעולה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה.
 79. יובהר ויודגש, כי רק אישור בדבר ביצוע הפעולה שהתקבל מחברת האשראי
 80. על חיוב כרטיס האשראי ובנוסף אישור שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח הכולל את פרטי הפעולה הרלבנטיים,
 81. לרבות מספר הפעולה, פרטי הלקוח ופרטי הפעולה, יהווה אישור על קליטת הפעולה אצל מנהל האתר.
 82. הרישום שנרשם במחשבי מנהל האתר יהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
 83. מנהל האתר ו/או מי מטעמו שומר לעצמו את הזכות שלא לקבל או לבטל כל בקשה לרכישת מוצרים גם לאחר אישור חברת האשראי, בכל אחד מן המקרים הבאים:
 84. אם בהתאם לשיקול דעתו הסביר של מנהל האתר מתעורר חשד כי התשלום עבור רכישת המוצר לא יבוצע כלל או שלא יבוצע במלואו ובמועדו;
 85. נפלה טעות במסירת פרטי הזיהוי ו/או מידע הנדרש לביצוע רכישה באתר;
 86. אם יתברר כי נפלה טעות סופר או טעות טכנית חריגה בהצגת פרטי המוצר המוצע לרכישה ו/או המחיר ו/או פרטים אחרים;
 87. במקרים בהם קרתה תקלת תקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שפגמה בהליך רכישה תקין בדרך הרכישה;
 88. אם יתברר כי חלה במהלך המכירה פעילות שאינה חוקית מצד גורם כלשהו;
 89. במקרים של כוח עליון המונעים את המשך המכירה ו/או ניהולה באופן תקין;
 90. מנהל האתר יפרסם הודעה על ביטול המכירה, בהתאם לשיקול דעתו, בדף הרכישה בטרם סגירת המכירה ו/או ישלח הודעה על ביטולה לרוכש באמצעות כתובת הדוא"ל שנמסרה בעת רכישת המוצר במקרים המתאימים;
 91. במידה ונשלחו מוצרים לרוכשיהם ביחס למכירה שבוטלה, תימסר על-כך הודעה לספק שבאחריותו לספק המוצרים. במקרה זה כלל רכישות המוצרים במסגרת המכירה יבוטלו והרוכשים יזוכו בעלות הרכישה;
 92. במקרה של ביטול הבקשה לרכישת המוצרים כמפורט בסעיף זה,
 93. תבוטל השתתפות רוכשי המוצרים ובהתאם יושב להם כספם. כמו כן, למנהל האתר שמורה הזכות למנוע מרוכשי המוצרים השתתפות חוזרת באתר,
 94. וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד העומדים לרשותו ע"פ כל דין,
 95. ולא תהא לרוכשים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מנהל האתר ו/או מי מטעמה ככל שפעלו בהתאם לסעיפים ‎7.10.7 ו-‎7.10.8;
 96. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל הרוכש הודעה מתאימה.
 97. לצורך השלמת הרכישה יידרש הרוכש ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות של מנהל האתר לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה.
 98. פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע"י הרוכש.
 99. לא פעל הרוכש להסדרת האישור בתוך 24 שעות ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, יהיה מנהל האתר זכאי לבטל את בקשת הרכישה.
 100. הנך מאשר בזאת קבלת הקבלה בגין רכישת המוצרים באמצעות הדואר האלקטרוני אשר מסרת בעת רכישת המוצר.
 101. מנהל האתר יהיה רשאי לעדכן את כמות המינימום של המוצרים ו/או את כמות המקסימום של המוצרים הניתנים לרכישה ו/או לקבוע סכום מינימלי לרכישת מוצרים.
 102. אספקת המוצרים
 103. אספקת המוצרים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בתנאי שימוש אלו ובעמוד המכירה של המוצר באתר.
 104. אספקת המוצרים תבוצע על ידי בתי העסק ובאחריותם הבלעדית, בהתאם לתנאים המופיעים בתנאי שימוש אלו ובעמוד המכירה של המוצר באתר.
 105. מנהל האתר לא יישא בכל אחריות בקשר עם אספקת המוצרים
 106. וככל שללקוח תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם המוצרים ו/או אספקתם הרי שהוא ייפנה אל בית העסק המספק את המוצר בלבד.
 107. עלות השירות
 108. השימוש באתר ו/או גלישה באתר הינו ללא עלות.
 109. כל לקוח יישא בעלות המוצר אותו בחר לרכוש. שווי המוצר המוצג באתר כולל מע"מ כדין, אלא אם נאמר אחרת.
 110. בכל מקרה ובכל זמן מנהל האתר רשאי לשנות זאת
 111. ולגבות עמלת שירות ו/או דמי משלוח מהלקוח. מובהר,
 112. כי אם וככל שיוחלט על גביית עמלה כאמור, יעודכן הדבר באתר. עוד מובהר כי דמי המשלוח נקבעים בהתאם לשיקול דעת מנהל האתר.
 113. שירות מנויים
 114. הוראות תקנון זה יחולו גם על שירות רכישת המנוי החודשי באתר, בשינויים המחויבים ובהתאם לאמור להלן.
 115. בעת ביצוע רכישה של מנוי חודשי לרכישת זרים באתר יידרשו הלקוחות למסור את אחד או יותר מהפרטים האישיים
 116. וכן לבחור את סוג המנוי, גודל הזר, היום המבוקש לאספקת הזרים, הכתובת המבוקשת לאספקת הזרים ואת תדירות האספקה
 117. (להלן: "רכישת המנוי").
 118. מנהל האתר יהיה רשאי לבטל את רכישת המנוי אם הזמנה תבוצע ללא הפרטים האישיים.
 119. למען הסר ספק יובהר כי אינך חייב למסור את הפרטים האישיים בטופס הרישום ומסירתם תלויה ברצונך בלבד.
 120. עם זאת, ככל שלא מסרת את כל הפרטים האישיים לצורך ביצוע רכישת המנוי לא תוכל לרכוש את המנוי.
 121. מנהל האתר ישלח פרחים בהתאם לפרטים המפורטים ברכישת המנוי.
 122. מובהר כי מגוון הזרים ו/או האגרטלים ו/או כל פריט ו/או מוצר נלווה לזרים
 123. עשוי להשתנות מעת לעת, בהתאם לשיקול דעת מנהל האתר ו/או זמינות המוצר.
 124. הלקוח יהיה רשאי לבקש ממנהל האתר לשנות את הזר ו/או האגרטל ו/או כל פריט נלווה טרם שליחתו
 125. אל הכתובת שמסר בעת רכישת המנוי
 126. אולם ההסכמה לשינוי ו/או יכולתו של מנהל האתר לקבל את בקשת הלקוח כפופה לשיקול דעתו הבלעדית של מנהל האתר.
 127. מנהל האתר רשאי לבטל את רכישת המנוי, בין השאר,
 128. אם אותו לקוח הגיש פרטים כוזבים ו/או חלקיים ו/או
 129. באם יתברר שחלה טעות אנוש ו/או טעות טכנית בהצגת פרטי המנוי, מחירו, תנאי התשלום וכדומה.
 130. במקרה שכזה תישלח לנרשמים הודעה מתאימה לכתובת הדואר האלקטרוני
 131. (כתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתמש בעת רישומו לאתר).
 132. מנהל האתר לא יישא באחריות לקבלת הודעת הביטול בכתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש,
 133. במקרה שכתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתמש בעת רישומו האלקטרוני שגויה או במקרה של תקלה טכנית או בעיה אחרת.
 134. לצורך ביצוע רכישת המנוי יש להקליד כתובת דואר אלקטרוני, סיסמא ולאשר את קריאת התקנון והסכמה לו.
 135. המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ, ככל שהדבר מחויב על-פי הדין, אלא אם צוין אחרת במפורש.
 136. המחירים המוצגים באתר אינם כוללים דמי משלוח, אשר יתווספו למחיר המוצרים במהלך רכישתם.
 137. רכישת מנוי מהווה קניה המחייבת בתשלום מלוא הסכום שהוצע בגינה על ידי המציע.
 138. תקופת המנוי- חודש אחד, החל ממועד רכישת המנוי באתר.
 139. תקופת המנוי תוארך בתום כל חודש לחודש נוסף, ללא הגבלה,
 140. אלא אם הלקוח הודיע טרם הארכת המנוי למנהל האתר, באמצעות מסירת הודעה בלתי חוזרת בכתב
 141. לכתובת support@vaza.co.il, בה יבהיר כי הוא מבקש להפסיק את המנוי.
 142. חיוב הלקוח בגין רכישת המנוי יתבצע על ידי מנהל האתר בגין כל חודש מראש
 143. וזאת באמצעות כרטיס האשראי/ אמצעי התשלום שאת פרטיו מסר הלקוח.
 144. בעת ביצוע רכישת מנוי באתר ומדי חודש, לאחר הארכת תקופת המנוי,
 145. יועברו הפרטים האישיים של הלקוח למערכת באמצעות ערוץ מוצפן תקני (SSL).
 146. רישומי המערכת יהוו ראיה לכאורה לאמור בהם.
 147. מיד לאחר רכישת המנוי ו/או הארכת תקופת המנוי
 148. יבצע מנהל האתר בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור הפעולה ע"י חברות כרטיסי האשראי,
 149. תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה.
 150. יובהר ויודגש, כי רק אישור בדבר רכישת המנוי שהתקבל מחברת האשראי
 151. על חיוב כרטיס האשראי ובנוסף אישור שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח
 152. הכולל את פרטי רכישת המנוי הרלבנטיים, לרבות מספר הפעולה, פרטי הלקוח ופרטי המנוי שנרכש,
 153. יהווה אישור על קליטת רכישת המנוי אצל מנהל האתר. הרישום שנרשם במחשבי מנהל האתר יהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
 154. מנהל האתר ו/או מי מטעמו שומר לעצמו את הזכות שלא לקבל או לבטל כל בקשה לרכישת מנויגם לאחר אישור חברת האשראי,
 155. בכל אחד מן המקרים המפורטים בסעיף ‎7.10 לעיל.
 156. הודיע הלקוח על הפסקת המנוי טרם הארכתו לחודש נוסף-
 157. יגיע המנוי לסיום והלקוח יחוייב בגין השירותים שהוענקו לו במסגרת המנוי עד להודעת הביטול.
 158. כמו כן, למנהל האתר שמורה הזכות למנוע מרוכשי המנוי
 159. השתתפות חוזרת באתר, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד העומדים לרשותו ע"פ כל דין,
 160. ולא תהא לרוכשים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מנהל האתר ו/או מי מטעמה ככל שפעלו בהתאם לסעיפים ‎7.10.7 ו-‎7.10.8.
 161. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהיה רשאי הלקוח להודיע למנהל האתר כי הוא מבקש להקפיא את המנוי שרכש,
 162. באמצעות מסירת הודעה בלתי חוזרת בכתב לכתובת support@vaza.co.il,
 163. בה יבהיר כי הוא מבקש להשהות את המנוי ואת משך ההשהיה.
 164. ככל שהלקוח ימסור הודעה כאמור אזי מנהל האתר יעצור את משלוח הזרים לתקופה עליה הורה הלקוח.
 165. מובהר כי הודעה המבקשת את השהית המנוי, מבלי שהובהר מועד סיום ההשהיה לא תהא תקפה.
 166. עם סיום תקופת ההשהיה ימשיך מנהל האתר את משלוח הזרים.
 167. במקרה בו לא אושרה רכישת המנוי ע"י חברות האשראי יקבל הרוכש הודעה מתאימה.
 168. לצורך השלמת הרכישה יידרש הרוכש ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות של מנהל האתר לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה.
 169. פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע"י הרוכש.
 170. לא פעל הרוכש להסדרת האישור בתוך 24 שעות ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה,
 171. יהיה מנהל האתר זכאי לבטל את בקשת הרכישה.
 172. הנך מאשר בזאת קבלת הקבלה בגין רכישת המנוי באמצעות הדואר האלקטרוני אשר מסרת בעת רכישת המנוי.
 173. מנהל האתר יהיה רשאי לעדכן את כמות המינימום של המוצרים ו/או את כמות המקסימום של המוצרים הניתנים לרכישה ו/או לקבוע סכום מינימלי לרכישת מנוי.
 174. מובהר כי כל הוראות תקנון זה חלות על המנוי, אלא אם נקבעה הוראה אחרת בסעיף ‎10 לעיל.
 175. אחריות
 176. מערכת מנהל האתר מהווה פלטפורמה בה מציעים יצרנים ו/או יבואנים ו/או מגדלים ו/או חקלאים ו/או קמעונאים שונים לגולשים לרכוש מוצרים אצלם.
 177. מנהל האתר לא יהיה אחראי למידע לא נכון ו/או מדויק אשר הוקלד על ידי רוכש המוצר,
 178. לרבות כתובת מייל שגויה ו/או מספר נייד שגוי ו/או כל פרט לא נכון/עדכני/מטעה וכו'. בית העסק ישלח את המוצר בהתאם לפרטים אשר הלקוח מסר AS-IS.
 179. מנהל האתר לא יהיה אחראי להגעת הודעות ביחס למוצר למקבל/ת המוצר,
 180. לרבות במקרים של סינון ע"י ספאם או לקוח שאינו מנוי לקבלת שירותי תוכן בהודעות טקסט, או שתיבת הדוא"ל של הנמען מלאה וכיו"ב.
 181. מנהל האתר מאפשר לך לרכוש באמצעות האתר
 182. מוצרים שונים של יצרנים, יבואנים, מגדלים, חקלאים וקמעונאים הפועלים (לעיל ולהלן ביחד ולחוד: "בתי העסק") בישראל בדרך נוחה ומהירה.
 183. עם זאת, מנהל האתר אינו המגדל ו/או החקלאי ו/או היצרן ו/או היבואן ו/או הקמעונאי של המוצר שרכשת.
 184. לפיכך, ומבלי לגרוע באמור בתקנון זה, מנהל האתר ו/או מי מטעמו אינם אחראים על השירות והאחריות למוצרים שנרכשו באמצעות האתר לאחר מכירתם, לרבות לאחריות בגינם ו/או לאספקת מוצר חלופי.
 185. האחריות בגין האמור, ככל שישנה על פי דין, חלה באופן בלעדי על בתי העסק,
 186. המשמשים כיצרנים ו/או יבואנים ו/או מגדלים ו/או חקלאים ו/או קמעונאים של המוצרים.
 187. האתר אינו מספק מוצרים כלשהם ואינו אחראי על מכירת מוצרים כלשהם
 188. אלא על הצגת המוצרים של יצרנים ו/או יבואנים ו/או מגדלים ו/או חקלאים ו/או קמעונאים שונים.
 189. המוצרים או כל הצעה קמעונאית אחרת המוצעת באתר אינם מסופקים על ידי מנהל האתר
 190. אלא חובת אספקתם מוטלת על בתי העסק השונים המציעים את המוצרים ועליהם בלבד.
 191. תיאור ו/או מידע על מוצרים המופיע באתר הינו באחריות בתי העסק המוסרים מידע זה ולא תחול כל אחריות בהקשר זה על מנהל האתר.
 192. בתי העסק המוכרים את המוצרים ואחראים על אספקתם התחייבו כי יחזיקו במלאי המוצג באתר
 193. ואישרו את נכונות המידע המופיע באתר, אך מנהל האתר אינו ערב לאמינות המידע ומידת דיוקו.
 194. בית העסק הינו האחראי הבלעדי למוצרים. מנהל האתר לא יישא באחריות לנזקים מכל סוג שהוא,
 195. שיגרמו למשתמש ו/או לכל צד שלישי, הקשורים במישרין ו/או בעקיפין
 196. עם המוצרים ו/או אופן הענקתם ו/או עם התכנים שיינתנו ביחד עם המוצרים ו/או מערכות מנהל האתר ו/או פעולתן, באופן ישיר ו/או עקיף.
 197. מנהל האתר לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר,
 198. שיגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע שמופיע באתר
 199. ו/או בבתי העסק שאליהם תגיע באמצעות איזה מהמוצרים באתר. מנהל האתר לא יישא באחריות
 200. גם למידע ותכנים שיתפרסמו באתר עצמו על ידי צדדים שלישיים ו/או לכל תוצאה שתנבע מהסתמכות עליהם או שימוש בהם.
 201. מנהל האתר לא יהיה אחראי לכל הנזקים לציוד ו/או לתוכנה ו/או למידע שיגרמו לך כתוצאה משימוש באתר.
 202. המשתמש יהיה אחראי לקבלת ולאחזקת טלפון, קו תקשורת, מחשב, חומרה וכל ציוד אחר הנדרש ככל שנדרש,
 203. על מנת לקבל גישה ולעשות שימוש באתר ולכל העלויות הכרוכות בכך.
 204. מנהל האתר אינו אחראי למועד אספקת המוצרים, אשר תלוי בבתי העסק בלבד.
 205. למשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מנהל האתר בכל עניין הקשור לאספקת המוצרים.
 206. דרכי פנייה למנהל האתר (שירות לקוחות)
 207. בכל שאלה ו/או בעיה הקשורה באתר תוכל לפנות ישירות לשירות הלקוחות של מנהל האתר
 208. במספר: 6561* שעות פעילותו של המוקד: ימי חול בין השעות: 9:00-18:00 ובימי שישי וערבי חג 9:00-14:00.
 209. כמו-כן, תוכל לפנות אל מנהל האתר באמצעות פנייה בדואר אלקטרוני support@vaza.co.il.
 210. ימי ו/או שעות הפעילות עשויים להשתנות מעת לעת לפי שיקול דעת מנהל האתר.
 211. בכל שאלה ו/או בעיה הקשורה בבית העסק ו/או באספקת המוצרים ו/או במוצרים, יש לפנות ישירות אל בית העסק.
 212. מדיניות ביטולים והחזרה:
 213. הוראות סעיף זה מתייחסות לביטול רכישת מוצרים.
 214. לביטול רכישת מוצרים למוקד שירות הלקוחות המפורט בסעיף ‎12.1 לעיל
 215. ועל ביטול שכזה יחולו הוראות כל דין לגבי מערכת היחסים שבינך לבין מנהל האתר ו/או בית העסק.
 216. על מנהל האתר לא תחול כל אחריות בגין ביטול רכישת כל המוצר ו/או שירות שנרכשו מבית העסק.
 217. ביטול רכישת מוצר מהאתר יהיה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ'א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן")
 218. העוסקות במכר מרחוק ובהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010.
 219. לצורך ביטול, יש לפנות בכתב ובאמצעות פניה לשירות הלקוחות של האתר
 220. או באמצעות הדואר או באמצעות פקס או באמצעות תקשורת אלקטרונית (כדוגמת דואר אלקטרוני),
 221. יכלול את פרטי הרוכש, לרבות מספר תעודת זהות ואת פרטי המוצר, כמפורט בסעיף ‎12 שלעיל.
 222. רק הלקוח המשלם בגין המוצר יכול לבטל את רכישת המוצר.
 223. מובהר כי לא ניתן לבטל רכישה לאחר מסירת המוצר/ים למקבל המוצר.
 224. דמי ביטול – בכפוף לאמור בתנאי שימוש אלו, בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול
 225. יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין המוצר, בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש'ח, לפי הנמוך מביניהם.
 226. לדוגמא: אם שווי המוצר הינו 100 ₪, ישלם הלקוח דמי ביטול בסך של 5 ₪. אם שווי המוצר הינו 1200 ₪, אזי ישלם הלקוח דמי ביטול של 60 ₪.
 227. עם זאת, אין באמור כדי לפגוע מזכותו של מנהל האתר לתבוע את נזקיו כאמור בסעיף 14ה(ג) לחוק הגנת הצרכן.
 228. אבטחת מידע וסודיות
 229. מנהל האתר יפעל, כמיטב יכולתו, לאבטחת הפרטים האישיים כהגדרתם בסעיף ‎7.1 לעיל,
 230. לשם שמירה על פרטיות הלקוח.
 231. עם זאת, מנהל האתר אינו יכול להבטיח כי מערכותיו חסינות בפני פריצות ו/או חדירות בלתי מורשות למערכותיו,
 232. ובמקרה כאמור לא תהיה ללקוח כל טענה בעניין.
 233. מנהל האתר, מנהליו, עובדיו, כל הפועלים מטעמו
 234. וכל גורם אחר הקשור למוצרים והתכנים לא יישאו באחריות כלשהי לכל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן כלשהם,
 235. ישירים עקיפים או תוצאתיים, שיגרמו או העלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין,
 236. ללקוח ו/או לצד ג' כתוצאה מפריצה ו/או חדירה בלתי מורשים למערכותיו של מנהל האתר.
 237. כל הפרטים שמסר המשתמש למנהל האתר במועד הרישום לאתר
 238. ו/או הנובעים מפעילותו באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודות הלקוח במהלך הגלישה, ישמרו במאגרי המידע של מנהל האתר.
 239. השימושים במידע מנויים במדיניות הפרטיות של מנהל האתר vaza.co.il,
 240. המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.
 241. מנהל האתר שומר לעצמו את הזכות לחשוף כל מידע אישי אודות הלקוח או אודות השימוש של הלקוח באתר,
 242. לרבות במוצרים ובתכנים שבאתר, ללא מתן הודעה מוקדמת ללקוח וללא קבלת הסכמה מהלקוח, בהתקיים אחד ו/או יותר
 243. מהמקרים הבאים:
  1. לצורך ציות לדרישות הדין ו/או על מנת למלא אחר צו של בית משפט/רשות מוסמכת;
  2. להגן על זכויותיו של מנהל האתר ו/או מי מטעמו ו/או צדדים שלישיים;
  3. לאכוף את תנאי שימוש אלו;
  4. לספק את השירות;
  5. לשפר ולהעשיר את המוצרים והתכנים המוצעים באתר;
  6. לשנות ו/או לבטל מוצרים ותכנים שקיימים באתר;
  7. להתאים את המודעות ו/או העסקאות שיוצגו למשתמש בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלו;
  8. לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר;
  9. לאימות פרטים ולצרכי אבטחת מידע. במידה ויחשוף מנהל האתר מידע אישי אודות הלקוח,
 244. יעשה מנהל האתר את כל המאמצים שביכולתו לשמירת פרטיותו של הלקוח ככל שניתן בנסיבות העניין.
 245. מנהל האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע.
 246. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן.
 247. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכוח עליון, מנהל האתר לא יהא אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר,
 248. שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה,
 249. למעט לנזק ישיר אם נזק כאמור נגרם בשל רשלנותו (ככל שתקבע בבית המשפט) של מנהל האתר.
 250. מנהל האתר יהא רשאי להשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים
 251. (כגון לצורכי בחינת מספר מבקרים באתר, פילוח הרגלי קניה, פילוח גנרי וכיו"ב)
 252. במטרה לשפר את פעילות האתר והמוצרים המוצעים בו, אולם במקרה זה הנתונים יהיו אנונימיים ולא יתייחסו אליך אישית או יזהו אותך.
 253. מנהל האתר יהא רשאי לעשות שימוש ב"עוגיות" (“cookies”)-
 254. קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי השרת של מנהל האתר על הכונן הקשיח של המחשב בו אתה משתמש באמצעות הדפדפן שלך,
 255. על מנת לספק לך שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל כניסה לאתר.
 256. עם זאת, יובהר כי ה"עוגיות" אינן מכילות כל מידע שמזהה אותך באופן אישי
 257. ואתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שלא ייקלטו במחשב "עוגיות" או שיימחקו.
 258. דיוור ישיר ודברי פרסומת
 259. הפרטים האישיים שתמסור בעת הרשמתך לאתר או פרטים שצד שלישי מסר אודותיך
 260. (למשל, מי שרכש עבורך את המוצר) ישמשו אותנו למשלוח דיוורים ישירים (פרסומים מותאמים אישית)
 261. ודברי פרסומת אחרים, באמצעי מדיה שונים, כגון דואר אלקטרוני והודעת מסר קצר (SMS).
 262. להפסקת קבלת עדכונים ודברי פרסומות (כהגדרתם בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים),
 263. התשמ"ב-1982, בSMS- ובדוא"ל
 264. ו/או מחיקת מידע שהוביל לפרסום המותאם אישית בנסיבות מסויימות פנה באמצעות הודעה בכתב לכתובת דוא"ל support@vaza.co.il.
 265. בכל מקרה, עדיין נוכל לשלוח לך הודעות שהדין אינו מונע מאיתנו לשלוח לך אותן, למרות סירובך.
 266. בנוסף, הסרה מפרסום מותאם אישית אין משמעה הסרה מפרסום אחר.
 267. לכן, יתכן שגם לאחר בקשת הסרה מפרסום מותאם אישית תמשיך לקבל פרסומות שאינן מתאימות לך באופן אישי.
 268. אחריות כללית בגין פעילות האתר
 269. השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS).
 270. לא תהיה למשתמש או למבצע הפעולה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מנהל האתר
 271. בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.
 272. מנהל האתר עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר.
 273. יחד עם זאת, מנהל האתר אינו מתחייב שהשירות באתר לא יופרע ו/או יינתן כסדרו בלא הפסקות,
 274. קלקולים ו/או תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת,
 275. והוא לא יהיה אחראי באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית
 276. ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין - לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה לרשת האינטרנט.
 277. מנהל האתר לא יהא אחראי לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית.
 278. מנהל האתר אינו מתחייב כי קישורית (link) כלשהי תוביל את מבצע הפעולה לאתר אינטרנט פעיל.
 279. קניין רוחני
 280. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר, סודות מסחריים ומידע חסוי,
 281. בכל חומר שנ/יערך ו/או י/פותח על ידי מנהל האתר הם ו/או יהיו קניינו הבלעדי והמלא של מנהל האתר.
 282. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר, לרבות אייקונים (icons)
 283. כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר ולרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo)
 284. וכן עריכתם והצגתם של אלה לרבות המוצרים והתכנים שבאתר, כולל טקסט, איורים, גרפיקה, צליל, קטעי גרפיקה,
 285. יישומי תוכנה, גרפים ותמונות, הינם רכושו של מנהל האתר ו/או ניתנו לו ברישיון על ידי צדדים שלישים,
 286. ומוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל, וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.
 287. כל הזכויות שמורות למנהל האתר ו/או לצדדים שלישיים בהתאמה.
 288. הלקוח אינו רשאי לשנות, להעתיק, להעביר, לאחסן, להפיץ, לשדר,
 289. להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להעניק רשיונות, ליצור עבודות נגזרות, לבצע הנדסה חוזרת,
 290. להעביר או למכור את המוצרים ו/או התכנים, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא ללא רשות מפורשת של מנהל האתר בכתב ומראש.
 291. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הלקוח מתחייב בזאת להימנע מכל שימוש שעלול לפגוע במנהל האתר ו/או בצדדים שלישיים,
 292. וכן הוא מתחייב שלא לבצע שימוש מסחרי המוצרים ו/או בתכנים המסופקים לו במסגרת האתר.
 293. אין בהצגת מוצרים המוצגים באתר משום הבעת דעה לגביהם אופיים או טיבם ע"י מנהל האתר.
 294. התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואין בהם להוות התחייבות ביחס למוצר לרבות ביחס לתוכנו ו/או צורתו ו/או מצבו.
 295. רישומי המחשב של מנהל האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
 296. הגבלת אחריות
 297. אחריותם של מנהל האתר, עובדי מנהל האתר, מנהליו, נציגיו, בעלי מניותיו,
 298. וכל הפועלים מטעמו ו/או עבורו וכל גורם אחר הקשור באספקת המוצרים הניתנים באתר,
 299. מוגבלת בזאת לאספקת גישה לאתר ללקוח בלבד, וזאת בהתאם להוראות הדין ותנאי שימוש אלה.
 300. הלקוח מסכים בזאת במפורש, כי בכל מקרה שבו תוטל אחריות ו/או חבות כלפי מנהל האתר, מנהליו,
 301. עובדיו, נציגיו, בעלי מניותיו, ו/או כל הפועלים מטעמו ו/או עבורו
 302. וכל גורם אחר הקשור באספקת המוצרים הנמכרים באמצעות האתר, הרי שתרופתו היחידה,
 303. המלאה והסופית של הלקוח, תוגבל לאספקה חוזרת, זהה או דומה, של המוצרים אותם רכש באתר
 304. ו/או החזר כספי של עלותם של המוצרים בלבד, כפי שהיא מופיעה באתר במועד דרישת הלקוח, ולא מעבר לכך.
 305. ידוע ללקוח כי מנהל האתר הסכים להתקשר עימו על בסיס הגבלת אחריות זו וכי הוא מסתמך על כך.
 306. מנהל האתר, מנהליו, עובדיו, נציגיו, בעלי מניותיו ו/או כל הפועלים מטעמו ו/או עבורו וכל גורם אחר
 307. הקשור באספקת המוצרים הנמכרים באתר אינם אחראים בשום אחריות ו/או חבות לפרטים לא נכונים
 308. ו/או לא מלאים ו/או לא עדכניים ו/או מטעים שימסור הלקוח, לכל שימוש שייעשה על ידי הלקוח באתר, לרבות בתכנים ובמוצרים שבאתר,
 309. לתוצאות השימוש ו/או להסתמכות של הלקוח על האתר ו/או התכנים והמוצרים שבאתר.
 310. אין לבצע שום עסקה או לקבל כל החלטה בהסתמך על המוצרים והתכנים שבאתר, וכל העושה כן עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד.
 311. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מנהל האתר, מנהליו, עובדיו, נציגיו,
 312. בעלי מניותיו ו/או כל הפועלים מטעמו ו/או עבורו וכל גורם אחר הקשור למוצרים הניתנים לרכישה באתר
 313. לא יהיו אחראים בשום אחריות ו/או חבות לכל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או תשלום, מכל מין וסוג, שייגרמו עקב נסיבות מעבר לשליטתם,
 314. ובכלל זאת, כוח עליון, אש, מלחמה, פעולות חבלה, מגיפה, הפרעות קשות בסדר הציבורי,
 315. מחסור במקורות סבירים להספקה של ציוד חיוני למערכת, מעשה או מחדל של מפ"א או מפעיל סלולרי
 316. ו/או מגבלות שהוטלו על ידם, חוקים, תקנות או צווים ממשלתיים, מגבלות הרשת, מגבלות צבאיות או ביטחוניות, ואמצעים למניעת הונאה.
 317. שיפוי
 318. הלקוח מתחייב לפצות ו/או לשפות את מנהל האתר, מנהליו, עובדיו, נציגיו, בעלי מניותיו ו/או כל הפועלים מטעמו ו/או עבורו
 319. וכל גורם אחר הקשור באספקת המוצרים הנמכרים באמצעות האתר,
 320. מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או תשלום שייגרמו להם,
 321. מכל מין וסוג, לרבות בגין שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות,
 322. עקב הפרת הוראות תנאי שימוש אלה ו/או הוראות החוק על ידי הלקוח,
 323. וכן עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתועלה כנגדם על ידי כל צד שלישי שהוא,
 324. בגין הפרת הוראות תנאי שימוש אלה ו/או הוראות החוק על ידי הלקוח.
 325. למען הסר ספק מובהר כי, אחריות הלקוח במקרה של התרחשות איזה מהמקרים המפורטים לעיל,
 326. כוללת גם נזקים ישירים, עקיפים, תוצאתיים, מקריים ו/או מיוחדים, לרבות פגיעה בשם הטוב,
 327. פגיעה במוניטין, אבדן הכנסה, אבדן נתונים ואבדן רווחים. אין בשיפוי הנ"ל בכדי לגרוע מסעדי מנהל האתר על פי כל דין.
 328. שונות
 329. הדין החל על הסכם זה ועל השימוש במוצרים ובתכנים הינו הדין הישראלי בלבד, בין שהשימוש במוצרים ובתכנים נעשה בישראל ובין שמחוצה לה.
 330. בתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו בישראל
 331. תהיה סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בקשר עם נושאי הסכם זה ו/או בקשר עם המוצרים ו/או התכנים.
 332. אין בהוראת סעיף זו כדי למנוע ממנהל האתר, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לנקוט בהליך משפטי כנגד לקוח, מחוץ לגבולות מדינת ישראל.
 333. הצדדים רשאים, אם יסכימו לכך, לקיים הליך אלטרנטיבי של גישור ו/או בוררות לשם פתרון הסכסוך ו/או המחלוקת ביניהם,
 334. כאשר הליך זה יתקיים ללא צורך בנוכחות אישית של הצדדים וללא צורך בשמיעת עדים, אלא אם כן יוסכם אחרת בין הצדדים.
 335. כל השתהות של מנהל האתר בקיום זכות המגיעה לו ועל פי המפורט לעיל, או הימנעותו של מנהל האתר מעמידה על זכותו כאמור,
 336. לא ייחשבו כוויתור על זכויותיו.
 337. כל פטור ו/או העדר אחריות המוקנה למנהל האתר על פי הוראות תנאי השימוש מוקנה בזאת גם למנהליו,
 338. עובדיו, נציגיו, בעלי מניותיו, וכל הפועלים מטעמו ו/או עבורו, וכן כל גורם אחר הקשור באספקת המוצרים ו/או התכנים, כפי שאלו יהיו מעת לעת.
 339. התקנון ניתן לשינוי בכל עת ע"י מנהל האתר, על פי שיקול דעתו הבלעדי. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.
בא לכם אינבוקס פרחוני?

אנחנו שוזרים מבצעים והנחות כל הזמן, שווה להירשם!

  בלחיצה על כפתור המשך אני מאשר קבלת פרסום ועדכונים מאתר זה.